کلاه کار در ارتفاع PETZL مدل VERTEX BEST

0 از 5
(0)
شناسه محصول : A10BYA

حفاظت بهینه در ارتفاع
حفاظت در برابر خطر برق گرفتگی و ریزش گدازه ای فلز مذاب به دلیل بدنه فاقد تهويه
بند چانه قوی برای كاهش خطر افتادن کلاه ایمنی از سر حین سقوط

اطلاعات بیشترمقایسه

کلاه کار در ارتفاع PETZL مدل VERTEX BEST

0 از 5
(0)
PETZL

حفاظت بهینه در ارتفاع
حفاظت در برابر خطر برق گرفتگی و ریزش گدازه ای فلز مذاب به دلیل بدنه فاقد تهويه
بند چانه قوی برای كاهش خطر افتادن کلاه ایمنی از سر حین سقوط

شناسه محصول : A10BYA

کلاه کار در ارتفاع PETZL مدل VERTEX BEST

0 از 5
(0)
PETZL

حفاظت بهینه در ارتفاع
حفاظت در برابر خطر برق گرفتگی و ریزش گدازه ای فلز مذاب به دلیل بدنه فاقد تهويه
بند چانه قوی برای كاهش خطر افتادن کلاه ایمنی از سر حین سقوط

کلاه کار در ارتفاع PETZL مدل VERTEX BEST

0 از 5
(0)

حفاظت بهینه در ارتفاع
حفاظت در برابر خطر برق گرفتگی و ریزش گدازه ای فلز مذاب به دلیل بدنه فاقد تهويه
بند چانه قوی برای كاهش خطر افتادن کلاه ایمنی از سر حین سقوط